Το Δείγμα της Έρευνας

Η SHARE εδράζεται σε δείγματα πιθανότητας για όλες τις χώρες που συμμετέχουν, στα οποία αντιπροσωπεύεται το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 50 ετών και άνω (δίχως να περιλαμβάνονται τα άτομα που ζουν σε διαφόρων μορφών ιδρύματα). Σημειώνεται ότι συνεντεύξεις λαμβάνονται και από συζύγους των ερευνώμενων ατόμων ηλικίας κάτω των 50 ετών.   

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την ταξινόμηση όλων των δειγμάτων του πρώτου κύματος κατά το 2004-05 (Έκδοση δεδομένων 2) ανά χώρα, φύλο και ηλικία. Παρουσιάζονται επίσης, οι δείκτες ανταπόκρισης σε επίπεδα Νοικοκυριών και Ατόμων (δηλαδή εντός των Νοικοκυριών της έρευνας). Τα δείγματα για τα οποία η έρευνα υποστηρίχθηκε από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαμέσου του 5ου προγραμματικού πλαισίου έχουν συνολικό δείκτη ανταπόκρισης σε επίπεδο νοικοκυριών το 63,3%

Πίνακας 1: Παράθεση όλων των δειγμάτων του πρώτου κύματος κατά το 2004-05 (έκδοση δεδομένων 2.0.1.) ανά χώρα, φύλο και ηλικία.

Χώρα
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Κάτω των 50
50 έως 64
65 έως 74
75+
Δείκτης Ανταπόκρισης Νοικοκυριών*
Δείκτης Ανταπόκρισης Ατόμων*
Αυστρία
1,893
782
1,111
44
949
544
356
55.6%
87.5%
Βέλγιο
3,827
1,739
2,088
178
1,991
986
672
39.2%
90.5%
Δανία
1,707
771
936
92
916
369
330
63.2%
93.0%
Γαλλία
3,193
1,386
1,807
155
1,648
759
631
81.0%
93.3%
Γερμανία
3,008
1,380
1,628
65
1,569
886
486
63.4%
86.2%
Ελλάδα
2,898
1,244
1,654
229
1,458
712
499
63.1%
91.8%
Ισραήλ
2,598
1,139
1,459
142
1,416
690
347
60.1%
83.9%
Ιταλία
2,559
1,132
1,427
51
1,342
785
381
54.5%
79.7%
Ολλανδία
2,979
1,368
1,611
102
1,693
713
459
61.6%
87.8%
Ισπανία
2,396
994
1,402
42
1,079
701
573
53.0%
73.7%
Σουηδία
3,053
1,414
1,639
56
1,589
816
592
46.9%
84.6%
Ελβετία
1,004
462
542
42
505
251
204
38.8%
86.9%
Σύνολο
31,115
13,811
17,304
1,198
16,155
8,212
5,530
61.6%
85.3%

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες ανταπόκρισης παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 

Με την έκδοση των δεδομένων του δεύτερου κύματος η SHARE προχώρησε προς τη μακροσκοπική (longitudinal) διάστασή της, με νέες δυνατότητες για ανάλυση των δεδομένων όταν διερευνώνται διαφορετικές εκφάνσεις της ζωής των ίδιων ατόμων σε διαφορετικούς χρόνους. Ενώ η εστίαση έχει παραμείνει στην εκ νέου επικοινωνία με τα ερευνώμενα άτομα από το πρώτο κύμα, ένα δείγμα «ανανεωτικό» του πρώτου προστέθηκε για όλες τις χώρες του πρώτου κύματος εκτός της Αυστρίας και του Φλαμανδικού μέρους του Βελγίου. Για το πρόσθετο δείγμα ακολουθήθηκαν οι μέθοδοι δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν και στο πρώτο κύμα, ενώ μονάχα οι ομάδες ηλικίας με άτομα γεννημένα το 1955 και το 1956 υπέρ-αντιπροσωπεύθηκαν στο δείγμα ώστε να διατηρηθεί η συνολική αντιπροσώπευση του πληθυσμού ηλικίας 50 ετών και άνω.  

 

Πίνακας 2: Παράθεση όλων των δειγμάτων του δεύτερου κύματος κατά το 2006-07 (έκδοση δεδομένων 1.0.1.) ανά χώρα, φύλο και ηλικία.  

Χώρα
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Κάτω των 50
50 έως 64
65 έως 74
75+
Αυστρία
1341
546
795
17
537
480
307
Βέλγιο
3,169
1435
1734
79
1607
774
709
Τσεχία
2830
1191
1639
71
1542
705
509
Δανία
2,616
1176
1440
81
1397
621
517
Γαλλία
2,968
1273
1695
97
1464
736
671
Γερμανία
2568
1184
1384
40
1216
853
459
Ελλάδα
3,243
1398
1845
162
1624
820
636
Ιταλία
2983
1345
1638
56
1357
975
595
Ολλανδία
2661
1212
1449
46
1478
681
456
Πολωνία
2467
1074
1393
38
1348
604
477
Ισπανία
2,228
1,003
1,225
46
954
645
582
Σουηδία
2745
1267
1478
33
1,258
807
647
Ελβετία
1462
645
817
37
750
364
311
Σύνολο
33,281
14,749
18,532
803
16,532
9,065
6,876
 

Πίνακας 3: Παράθεση όλων των μακροσκοπικών (longitudinal) δειγμάτων (από τον Δεκέμβρη του 2008) ανά χώρα, φύλο και ηλικία.  

Χώρα
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Κάτω των 50
50 έως 64
65 έως 74
75+
Αυστρία
1238
509
729
11
490
441
296
Βέλγιο
2,808
1281
1527
44
1370
728
666
Δανία
1,249
564
685
24
607
319
299
Γαλλία
1,998
848
1150
49
926
529
494
Γερμανία
1544
710
834
10
662
585
287
Ελλάδα
2,280
966
1314
82
1076
609
513
Ιταλία
1766
765
1001
12
755
617
382
Ολλανδία
1777
804
973
15
893
516
353
Ισπανία
1,375
576
799
9
529
430
407
Σουηδία
2010
930
1080
13
907
607
483
Ελβετία
696
317
379
11
312
197
176
Σύνολο
18,741
8,270
10,471
280
8,527
5,578
4,356

Σημειώσεις: Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπάρχει δεύτερο κύμα στο Ισραήλ. Επίσης, καθώς η Τσεχία και η Πολωνία συμμετέχουν στη SHARE από το δεύτερο κύμα και έπειτα δεν έχουν ακόμη συγκροτήσει ένα μακροσκοπικό (longitudinal) δείγμα. Λεπτομερή στοιχεία για τους δείκτες ανταπόκρισης θα ακολουθήσουν σύντομα.