Οργανωτική Δομή και Εταίροι

Η SHARE αποτελεί μια ομάδα έργων η οποία αντλεί τη βασική της χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσοντας ένα διετές πάνελ Έρευνας για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη. Το ακρωνύμιο SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) χρησιμοποιείται τόσο για το συνολικό ερευνητικό έργο όσο και τον αρχικό πυρήνα του έργου αυτού.

Ομάδα Έργων της SHARE

Πρώτο Κύμα συλλογής δεδομένων (2004-2005)

Δεύτερο Κύμα συλλογής δεδομένων (2006-2007)

Τρίτο Κύμα συλλογής δεδομένων (2004-2005)

SHARE (2002-2004)

Χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το 5ο προγραμματικό πλαίσιο της ΕΕ και το Εθνικό Ινστιτούτο για τη Γήρανση (ΗΠΑ)

Με την αρχική έρευνα SHARE συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούν θέματα οικονομικά, υγείας και οικογένειας για περισσότερα από 30.000 άτομα ηλικίας 50+ ετών σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες.

SHARE I3 (2004-2008)

Χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το 6ο προγραμματικό πλαίσιο της ΕΕ ως μια «Πρωτοβουλία Ολοκληρωμένης Υποδομής».

Με τη SHARE-I3 σχηματίζεται η αρχική SHARE ως ένα διετές ερευνητικό πάνελ και συμπεριλαμβάνει την Ιρλανδία και δύο νέα κράτη μέλη της ΕΕ, την Πολωνία και την Τσεχία.

SHARE-LIFE (2007-2009)

Χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το 6ο προγραμματικό πλαίσιο της ΕΕ.

Το έργο SHARE-LIFE συλλέγει αναδρομικά στοιχεία διαδρομών ζωής για περισσότερα από 30.000 άτομα ηλικίας 50 ετών ή μεγαλύτερα σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα ερευνώμενα άτομα της SHARE των δύο πρώτων κυμάτων αποτελούν το δείγμα αυτής της ανάλυσης.

AMANDA (2003-2006)

Χρηματοδοτήθηκε από το 5ο προγραμματικό πλαίσιο της ΕΕ.

Το έργο AMANDA παρουσίασε το κρίσιμο δυναμικό των δεδομένων της SHARE τα οποία είναι σε θέση να απαντήσουν ένα σημαντικό αριθμό ακαδημαϊκών ερωτημάτων και πολιτικών ζητημάτων.

COMPARE (2004-2008)

Χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το 6ο προγραμματικό πλαίσιο της ΕΕ. Το έργο COMPARE διεξήχθη παράλληλα με το δεύτερο κύμα συλλογής δεδομένων της SHARE. Με το έργο αυτό αναπτύχθηκαν νέοι μέθοδοι για τη διεθνή κοινωνική έρευνα

 

 

Συνδεδεμένα ερευνητικά έργα με τη SHARE

  • SHARELIFE Project  - Συλλογή Αναδρομικών στοιχείων για τα ερευνώμενα άτομα της SHARE με την μέθοδο των «Διαδρομών Ζωής»
  • SHARE LEAP – Ενίσχυση του Μακροσκοπικού Χαρακτήρα και Βελτίωση στην Πρόσβαση για την Υποδομή της SHARE
  • SHARE PREP - Αναβάθμιση της Έρευνας για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη – προπαρασκευαστική φάση
  • COMPARE Project – Ανάπτυξη Τεχνικών για τη Βελτίωση της Διεθνούς Συγκρισιμότητας των Ερευνητικών Δεδομένων με Εφαρμογές της SHARE
  • SAGE – Έρευνα για την Παγκόσμια Γήρανση και την Υγεία των Ενηλίκων

Παράλληλες της SHARE Έρευνες

  • ELSA – Αγγλική Μακροσκοπική Έρευνα για τη Γήρανση (English Longitudinal Study of Ageing)
  • HRS – Έρευνα για την Υγεία και τη Συνταξιοδότηση στις ΗΠΑ (Health and Retirement Study)