Αντιστοιχίες Ερωτημάτων

Αν και το γενικό (generic) ερωτηματολόγιο υπάρχει σαν πρότυπο για όλες τις χώρες, σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίζονται αποκλίσεις από τις γενικές εκδόσεις του ερωτηματολογίου. Οι αποκλίσεις είναι, γενικά, δύο ειδών: αποκλίσεις που ισχύουν για μία συγκεκριμένη χώρα (country specific deviations) κατά τη διεξαγωγή της έρευνας στα πλαίσια ενός κύματος και αποκλίσεις από τη γενική έκδοση του ερωτηματολογίου ανάμεσα σε διαφορετικά κύματα.  

 

1) Αποκλίσεις στα πλαίσια ενός κύματος

Υπάρχουν αποκλίσεις που ισχύουν για μία συγκεκριμένη χώρα στο πλαίσιο ενός ερευνητικού κύματος, δηλαδή για ορισμένες ερωτήσεις υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στη γενική έκδοση του ερωτηματολογίου και τις μεταφρασμένες εκδόσεις σε ορισμένες χώρες. Αυτού του είδους οι αποκλίσεις εντοπίζονται στο κείμενο του ερωτηματολογίου, τις κατηγορίες (απαντήσεων) ή τις οδηγίες προς τους ερευνητές που διεξάγουν τη συνέντευξη.

Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους θα έχετε πρόσβαση σε μια επισκόπηση των αποκλίσεων για κάθε χώρα σε μια διάταξη ανά θεματική ενότητα (module) του ερωτηματολογίου, για το πρώτο κύμα και το δεύτερο κύμα αντίστοιχα. 

            Αποκλίσεις που ισχύουν για μία συγκεκριμένη χώρα κατά το πρώτο κύμα        

            Αποκλίσεις που ισχύουν για μία συγκεκριμένη χώρα κατά το δεύτερο κύμα  

Για λεπτομερή στοιχεία μιας συγκεκριμένης ερώτησης μπορείτε να επιλέξετε απ’ ευθείας έναν από τους διαφορετικούς συνδέσμους στην on line επισκόπηση:

Επιλέγοντας το όνομα της μεταβλητής παρουσιάζονται οι ερωτήσεις για όλες τις χώρες στις οποίες υπάρχουν καταγεγραμμένες αποκλίσεις.

Εάν ενδιαφέρεστε για μία μονάχα χώρα μπορείτε να επιλέξετε τη συντόμευση που αντιστοιχεί στο όνομα της χώρας σε κάθε θεματική ενότητα ώστε να δείτε μια επισκόπηση όλων των αποκλίσεων για τη συγκεκριμένη χώρα.   

Περαιτέρω μπορείτε να επιλέξετε απ’ ευθείας μια ερώτηση για μια συγκεκριμένη χώρα.  

Εάν ενδιαφέρεστε για μια επισκόπηση που να αφορά πολλαπλές ερωτήσεις και χώρες μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Export” η οποία βρίσκεται στην κορυφή κάθε ενότητας και να δημιουργήσετε με αυτό τον τρόπο έναν πίνακα σε μορφή xls για κάθε θεματική ενότητα και για όλες τις χώρες ξεχωριστά εξαγώγιμο σε MS Excel.

Ο κατάλογος των αποκλίσεων συντίθεται από τρεις τουλάχιστον στήλες. Η πρώτη στήλη είναι η γενική έκδοση του ερωτηματολογίου. Η δεύτερη περιλαμβάνει την ίδια ερώτηση σε μια μεταφρασμένη έκδοση, και στην τρίτη στήλη μπορείτε να βρείτε προηγούμενες μεταφράσεις για ορισμένες ερωτήσεις. Το σημείο “Explanatory notes” παραπέμπει σε μια εξήγηση της απόκλισης στη συγκεκριμένη χώρα.   

 

Επεξήγηση για τον πίνακα της ανασκόπησης των αποκλίσεων:

-          Η ερώτηση δεν ισχύει ή δεν απευθύνεται  

T         Κείμενο/Μετάφραση της ερώτησης

C         Κατηγορίες/Κάρτες επίδειξης

IW       Οδηγίες προς τον ερευνητή

R         Διαδρομή διαδοχικών ερωτήσεων

x          Άλλο

cs         Ερωτήσεις ιδιαίτερα εξειδικευμένες ως προς τη χώρα, πχ θέματα εκπαίδευσης

 

2) Αποκλίσεις ανάμεσα σε διαφορετικά κύματα 

Προς το παρόν, αυτό το τμήμα βρίσκεται υπό κατασκευή. Παρόλα αυτά, για την αντιστοιχία μεταξύ ερευνητικών κυμάτων ο βασικός κανόνας που ισχύει είναι οι μεταβλητές να ονομάζονται με τον ακριβώς ίδιο τρόπο εάν η ερώτηση δεν έχει αλλάξει.  for the correspondence across waves the basic rule holds that variables are identically named if the question has not changed. Επομένως, για πολύ λίγες μεταβλητές υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις μεταξύ των ερευνητικών κυμάτων.  

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλοι οι πίνακες βρίσκονται ακόμη σε μια διαδικασία κατασκευής και ανανεώνονται συνεχώς. Σε περίπτωση που εντοπίσετε αποκλίσεις στα δεδομένα οι οποίες δεν αναφέρονται εδώ παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη ομάδα για τις αντιστοιχίες στο sharemea.uni-mannheim.de.