Γιώργος Παπαδούδης,

Ερευνητής


Ο Γιώργος Παπαδούδης είναι υποψήφιος διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και η διδακτορική του διατριβή έχει τον τίτλο «Προς μια Πολιτική Οικονομία της Γήρανσης». Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι ερευνητής ενταγμένος στην Ελληνική Ομάδα για την “Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη - SHARE” (2003-2009) και χειρίζεται θέματα συντονισμού και διεξαγωγής της έρευνας πεδίου ως βοηθός της Υπεύθυνης για την Ελληνική Ομάδα της έρευνας. Απασχολήθηκε ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών - ΙΣΤΑΜΕ (2005-2008), με ειδίκευση σε θέματα  απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Συμμετείχε, ως ερευνητικός βοηθός, στην ομάδα εργασίας για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (2003) καθώς και στην αντίστοιχη ομάδα για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (2003-2005). Απασχολήθηκε ως ειδικός συνεργάτης στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2001-2002). Συμμετείχε στην ομάδα έργου της Ε.Σ.Υ.Ε. για την επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενιαίας Στατιστικής παρακολούθησης της Κοινωνικής Προστασίας – ESSPROS όπως και για την επέκταση της κάλυψης από τη βάση δεδομένων για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης – ΟΚΑ  (2001-2002).