SHARE – Η Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη

 

Η Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE) αποτελεί μία βάση δεδομένων η οποία αντλεί στοιχεία από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς καθώς και από διαφορετικές χώρες ενώ λειτουργεί διαχρονικά διαμέσου ενός επιλεγμένου δείγματος ατόμων. Τα δεδομένα της αφορούν στοιχεία υγείας, κοινωνικό-οικονομικού status, κοινωνικής και οικογενειακής δικτύωσης για περισσότερα από 40.000 άτομα ηλικίας 50 ετών ή μεγαλύτερα. Έντεκα χώρες έχουν συνεισφέρει δεδομένα κατά την πρώτη διεξαγωγή της έρευνας SHARE το 2004. Πρόκειται για μια ισορροπημένη αντιπροσώπευση διαφόρων περιοχών της Ευρώπης, από τη Σκανδιναβία (Δανία και Σουηδία) στην Κεντρική Ευρώπη (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο και Ολλανδία) μέχρι τη Μεσόγειο (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα). Επιπρόσθετα δεδομένα έχουν συλλεχθεί το 2005-06 και στο Ισραήλ. Δύο «νέα» κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – η Τσεχία και η Πολωνία – όπως και η Ιρλανδία εισήλθαν στη SHARE το 2006 και συμμετείχαν στη συλλογή δεδομένων του δεύτερου κύματος το 2006-07. Το τρίτο κύμα συλλογής στοιχείων της έρευνας με τίτλο SHARELIFE, συνέλέξε λεπτομερείς αναδρομικές διαδρομές-ζωής σε δεκαέξι χώρες το 2008-09, με την προσθήκη της Σλοβενίας ως νέο μέλος. 

Η Ελλάδα συμμετέχει εκ νέου στο έκτο ερευνητικό κύμα συλλογής δεδομένων το 2014-15.

Η SHARE συντονίζεται κεντρικά στο Munich Research Institute for the Economics of Aging (MEA). Είναι δε εναρμονισμένη με παράλληλες ερευνητικές δράσεις όπως η Έρευνα για την Υγεία και τη Συνταξιοδότηση στις ΗΠΑ, U.S. Health and Retirement Study (HRS), και η Αγγλική Μακροσκοπική Έρευνα της Γήρανσης, English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). Η επιστημονική ισχύς της SHARE βασίζεται στον πάνελ σχεδιασμό της ο οποίος, διαμέσου της συμμετοχής στην έρευνα του επιλεγμένου δείγματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είναι σε θέση να συλλάβει το δυναμικό χαρακτήρα της διαδικασίας της γήρανσης. Η διεπιστημονική προσέγγιση της SHARE μπορεί και αποδίδει την πλήρη εικόνα της διαδικασίας της γήρανσης. Η τήρηση αυστηρών διαδικαστικών οδηγιών και προγραμμάτων διασφαλίζουν την ex-ante εναρμόνιση του σχεδιασμού της έρευνας σε κάθε χώρα με αποτέλεσμα την πλήρη συγκρισιμότητα των στοιχείων ήδη από τη διάρκεια της διεξαγωγής της.

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί περιλαμβάνουν μεταβλητές υγείας (για παράδειγμα, υποκειμενικές αναφορές για την κατάσταση υγείας του ερευνώμενου ατόμου, παθήσεις, σωματικές και γνωστικές λειτουργικότητες, συμπεριφορά υγείας, χρήση υποδομών φροντίδας υγείας, βιολογικούς δείκτες (bio-markers) (για παράδειγμα, δοκιμασία δύναμης χειρολαβής, δείκτη μάζας σώματος, δοκιμασία δύναμης αναπνοής), ψυχολογικές μεταβλητές (για παράδειγμα, ψυχική υγεία, ποιότητα ζωής, ικανοποίηση από τη ζωή), οικονομικές μεταβλητές (για παράδειγμα, εργασιακή δραστηριότητα, χαρακτηριστικά απασχόλησης, δυνατότητες για εργασία μετά την ηλικία συνταξιοδότησης, πηγές και σύνθεση εισοδήματος, περιουσιακά στοιχεία και κατανάλωση, στέγαση, εκπαίδευση), και μεταβλητές κοινωνικής υποστήριξης (για παράδειγμα, παροχή και λήψη βοήθειας εντός της οικογένειας, μεταβιβάσεις εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων, κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης, εθελοντικές δραστηριότητες). Επιπρόσθετα, στη βάση δεδομένων της SHARE συμπεριλαμβάνονται και μεταβλητές από αδρές αναπαραστάσεις (anchoring vignettes) των ερευνώμενων ατόμων από το ερευνητικό έργο COMPARE καθώς και μεταβλητές και δείκτες που έχουν παραχθεί διαμέσου του έργου AMANDA. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας χωρίς κανένα κόστος. Λεπτομέρειες σχετικές με τη μεθοδολογία της SHARE είναι διαθέσιμες στο Boersch-Supan and Juerges (2005). Προσβάσιμο μέσω Internet, επίσης, είναι το ενημερωτικό φυλλάδιο της έρευνας (SHARE brochure).